Eduskuntavaalit 2023

VAALITEEMAT:


1. LUONNON HYVINVOINTI

Elinkelpoinen ympäristö ja hyvinvoinnin mahdollisuudet on turvattava niin lajeille ympärillämme, kuin tuleville sukupolvillemme. Meidän on saatava maankäyttömme ja luonnon hyödyntäminen ekologisesti kestävälle tasolle. Luonnolla on itseisarvo, mutta myös taloutemme ja hyvinvointimme on riippuvaista luonnon hyvinvoinnista. 

 • Luontokadon pysäytys; valtion luonnontilaisten metsien, vesistöjen ja soiden pikainen suojelu, uusia taloudellisia kannustimia yksityisille maanomistajille luonnon suojeluun, kestävään hoitoon ja ennallistamiseen
 • Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1.5 asteeseen; pysytään hiilineuteraali Suomi 2035 tavoitteessa, puhtaan energiantuotannon vauhdittaminen, tutkimus- kehitys- ja innovaatiotukien lisääminen, EU:n ja YK:n yhteisten ilmastotavoitteiden edistäminen, ilmaston lämpenemisen ja luontokadon huomiointi kaikessa päätöksenteossa
 • Kestävän kulutuksen ja kiertotalouden vahvistaminen, kiertotalousinfran kehittäminen, julkisten hankintojen kestävyysvaatimukset, avoin kilpailutus
 • Eläinten oikeuksien vahvistaminen; tuotantoeläinten hyvinvoinnin parantaminen, valvonnan tehostaminen, turkistarhauksen kieltäminen2. MIELEN HYVINVOINTI

Suomalaisten terveys on parantunut viime vuosikymmeninä, mutta samaa kehitystä ei ole tapahtunut mielenterveydessä. Yli 50% suomalaisista kohtaa mielenterveyden ongelmia elämänsä aikana ja niiden kustannuksiksi on arvioitu 11 miljardia euroa vuosittain. Tällä hetkellä jopa puolet mielenterveyden ongelmia kohtaavista nuorista jää vaille hoitoa. Hoidon saatavuutta tulee parantaa merkittävästi nykyisestä, mutta meillä ei tule ikinä olemaan riittävästi mielenterveyden ammattilaisia, jos yritämme hoitaa vain terapialla mielenterveyden ongelmia, joiden juurisyyt ovat rakenteissamme. Meidän onkin laadittava kansallinen mielenterveysstrategia ja asetettava tavoitteeksi hoidon saatavuuden lisäksi mielenterveyshäiriöitä tuottavien rakenteiden muuttaminen. Mielenterveyden parantaminen ei vain vähennä inhimillistä kärsimystä, vaan sen arvioidaan tuottavan miljardien eurojen säästöt valtiontalouteemme. Laadukkaita sote-palveluita ei saada tuotettua ilman osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa, joten sote-alan työoloista ja palkkauksesta on pidettävä hyvä huoli.

 • Terapiaan pääsyn parantaminen; terapiatakuun toteuttaminen, mielenterveyspalveluiden selkeä porrastus, kaksiportaisen psykoterapiapätevyyden toteuttaminen, kelan kuntoutuspsykoterapian säilyttäminen, psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuus
 • Mielenterveyttä heikentäviin rakenteisiin puuttuminen; mielenterveysstrategian luonti ja mielenterveysvaikutusten huomiointi kaikessa päätöksenteossa, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, kiusaamisen vähentäminen, työllistämistoimien kehittäminen, yksinäisyyttä vähentävien kolmannen sektorin yhdistysten tukeminen, sosiaaliturvan uudistaminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, oppisopimusopiskelun lisääminen, vammais- ja vanhuspalveluiden laadun ja saatavuuden parantaminen, päihdehoidon kehittäminen, päihteidenkäytön rangaistavuudesta luopuminen, omaishoitajien tukipalvelujen vahvistaminen, työn ja perheen yhteensovittaminen, osa-aikaisen ja osatyökykyisten työnteon mahdollistaminen, opiskelu- ja työelämän uupumusta tuottavan jatkuvan tehostamisen vaatimuksen hillitseminen, opintotuen nostaminen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen ja huomiointi päätöksissä
 • Riittävästi resurssoidut julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut; sote-työntekijöiden työolojen edistäminen, omaan työntekoon vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen, sihteerien ja tukityötä tekevien ammattilaisten palkaaminen, sote-alan palkkaukden nostaminen vastaamaan työn vaativuutta


3. KOULUTUS JA KESTÄVÄ TALOUS 

Tuleva talouskasvumme ja hyvinvointivaltion olemassaolon turvaaminen tulee perustumaan hyvinvoivaan koulutettuun työvoimaan ja vihreän siirtymän tuomiin taloudellisiin mahdollisuuksiin. Valtiontalous on saatettava tasapainoiselle uralle ja velkaantumisen kasvu on pysäytettävä. Meillä on kuitenkin jo nyt kova pula osaavasta työvoimasta ja tähän tulee saada muutos. Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen pohja rakennetaan riittävällä perusrahoituksella ja innovaatiopanostuksilla. Toimien on oltava pitkäjänteisiä ja tutkitusti vaikuttavia. Kestävä talous vaatii myös turvallisen ja vakaan yhteiskunnan, joten meidän on toimittava aktiivisesti turvallisuutemme parantamiseksi nykyisessä maailmantilanteessa, jossa rajanaapurimme käy laajamittaista hyökkäyssotaa itsenäistä eurooppalaista valtiota vastaan.

 • Laadukas, jatko-opiskeluvalmiudet antava varhaiskasvatus ja perusopetus; varhaiskasvatuksen hoitajamitoituksen turvaaminen, perusopetuksen ryhmäkoot, oppimisen tukipalveluiden hyvä saatavuus, riittävän pienryhmäopetuksen varmistaminen, hanke- ja paperityön vähentäminen, työn painopisteen siirto oppilaiden kohtaamiseen
 • Tutkimuksen ja koulutuksen vahvistaminen; korkeakoulupaikkojen lisääminen; aloituspaikkojen alueellisen kattavuuden huomiointi, oppilaitos-yritysyhteistyön kehittäminen, TKI rahoituksen nostaminen 4% BKT.stä
 • Vihreän siirtymän vauhdittaminen; puhtaan energiantuotannon tukeminen, rata- ja sähköistetyn tieliikenteen kehittäminen, kansallisen vetyverkon kehitys
 • Työvoiman saatavuuden parantaminen; perustulo tukemaan osa-aikaista työntekoa, uudelleenkouluttautumisen joustavoittaminen ja taloudellinen tuen tarjoaminen, ulkomaisen työvoiman liikkuvuuden helpottaminen, työn vastaanoton kannustinloukkujen purkaminen
 • Turvallisuuden vahvistaminen; Suomen aktiivinen rooli Natossa, Euroopan yhteisen puolustuskyvyn ja pohjoismaista puolustusyhteityön vahvistaminen, varautumisen ja kriisinsietokyvyn parantaminen, toimivat sosiaalipalvelut, syrjäytymisen ja nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisy

ArvotLuonto, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yksilönvapaus, rehellisyys, avoimuus, huolenpito. 
 • Meistä jokainen on samanarvoinen ja ansaitsee yhtäläiset oikeudet elää ja toteuttaa itseään. Minulle on tärkeää, että yhteiskuntamme säilyy yhteisenä turvaverkkonamme ja että säilytämme ympärillä olevan luonnon rikkaana ja elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Rehellisyys ja avoimuus ovat arvoja joista pidän kiinni myös politiikassa. 


Vaalikonevastaukseni 
Löydät valikonevastaukseni kirjoittamalla nimeni "selaa kaikkia ehdokkaita" hakukenttään

Iltalehden vaalikone:  https://www.is.fi/politiikka/art-2000009383528.html 

Helsingin Sanomien vaalikone: https://www.vaalikone.fi/eduskunta2023/hs 

Ylen vaalikone: https://vaalit.yle.fi/vaalikone/eduskuntavaalit2023/11/ehdokkaat?lang=fi-FI

Keskisuomalaisen vaalikone: https://www.ksml.fi/vaalikone/

Iltasanomien vaalikone: https://www.is.fi/politiikka/art-2000009383528.html