Keskeisimmät konkreettiset toimet valtuustokaudelle 2021-2025

1. Konkreettisten ilmastotoimien aika on Nyt! 

Tavoitteeni on olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa niitä konkreettisia toimia, jolla Jyväskylä pääsee hiilineutraalius 2030 tavoitteeseen, hillitsee biodiversiteettikatoa Keski-Suomessa, turvaa lähimetsien virkistyskäytön ja tekee kaupungista ekologisesti kestävän kokonaisuuden.

Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi: 

1) Laaditaan nykyistä konkreettisempi tavoiteohjelma hiilineuraalius 2030, luonnonmonimuotoisuuskadon pysäyttämistavoitteisiin ja resurssien viisaaseen käyttöön pääsemiseksi ja seurataan edistystä kattavasti ja kuntalaisille avoimesti vuosittain, 

2) Lopetetaan turpeen poltto energiantuontantomuotona 2025 mennessä, 

3) Selvitetään polttamattomiin energiantuotantomenetelmiin perustuvien energiantuotantotapojen edellytykset Keski-Suomessa ja keskitetään tulevat Alvan energiainvestoinnit niihin, 

4) Korvataan turpeen poltosta mahdollisimman pieni osa puun poltolla, 

5) Kehitetään Jyväskylän metsäohjelmaa niin, että alueen elonkirjon kato saadaan mahdollisimman tehokkaasti pysäytettyä, 

6) Parannetaan uhanalaisten eliölajien elinmahdollisuuksia alueella mm. ennallistamalla maa-alueita ja rakentamalla uhanalaisille kalalajeille kutureittejä vesistöihin, 

7) Suojellaan 30% Jyväskylän metsäalasta ja keskitetään suojelutoimet uhanalaisiin luontotyyppeihin, 

8) Lopetataan avohakkuut kaupungin talousmetsissä ja siirrytään laajasti poimintahakkuisiin, 

9) Suojataan riittävän iso osa asuinalueiden läheisyydessä sijaitsevia lähimetsíä kaavamuutoksilla virkistysalueiksi, 

10) Tarkennetaan virkistyalueiden metsänhoitokriteereitä ja luodaan "metsäisyys" käsitteelle mitattavissa oleva raja,

11) Lisätään lähiluonnon ja metsänhoitoon liittyvää viestintää ja kuntalaisten aitoa vaikuttamismahdollisuutta lähialueiden kehittämisessä,

12) Luokitellaan huomattavasti suurempi osa ulkoilu- ja virkistysmetsistä on luonnonarvometsiksi, joissa metsänhoito totetutetaan luonon monimutoisuus huomioiden, 

13) Kartoitetaan tuulivoiman ja muun ympäristöenergian rakentamiseen sopivien alueiden kartoitus keski-suomen alueella kattavasti, jotta rakentamisen paine ei kohdistu luontoarvoiltaan tärkeille paikoille, 

13) Kehitetään kiertotalousinfraa helpottamalla mm. tavaroiden ja materiaalien keräystä ja kierrätystä, 

15) Otetaan kestävyyskriteerit hankinnoissa ja rakentamisessa konkreettisesti ja kattavasti huomioon, 

16) Jalkautetaan resurssiviisausperiaatteet nykyistä tehokkaammin kaikkien kuntasektoreiden toimintaan ja seurataan tavoitteiden toteutumista tarkemmin, 

17) Pudotetaan kaupunkiliikenteen päästöjä mm. sähköistämällä liikennettä, 

18) Tuetaan kuntalaisten sähköautoilua ja pyöräilyä ja muuta sähköavusteista liikkumista ja kehitetään kaupunkia ja tiestöä pyöräily ja sähköinen liikkuminen huomioiden, 

19) Parannetaan sähkö- ja laatikkopyörien ja sähkömopojen turvallisia säilytysmahdollisuuksia erityisesti keskustan ja liikuntapaikkojen läheisyydessä, 

20) Priorisoidaan puurakentamista kaupungin rakennuskohteissa.2. Laadukkaat palvelut ovat hyvinvoinnin perusta

Tavoitteeni on:

1) Varmistaa, että tiukassakin taloudellisessa tilanteessa Jyväskylän kaupungissa peruspalvelut on järjestetty toimivasti, laadukkaasti ja saavutettavasti, kaikkien ikäryhmien osalta

2) Pitää huolta että varhaiskavatus, perusopetus että toisen asteen opetus on laadukasta ja kurssitarjonnaltaan monipuolista. Edistää, että myös opetustilat tukevat oppimista, eikä keskittymistä vaativaa oppimista tarvitse tehdä avoimissa hälyisissä opetustiloissa. Turvata lisätukea tarvitsevien oppilaiden erityis-ja pienryhmäopetus. Kehittää opiskelijoiden tukipalveluita, kuten oppilashuoltoa, ja korjata oppilashuollon psykologimitoitus suositusten mukaiselle tasolle 600 oppilasta / psykologi,

3) Parantaa kuntavetoisten sosiaali-, terveys-, hoito- ja opetusalan työoloja mm. seuraavilla toimilla: 1) lisäämällä osa-aikaisen työskentelyn ja työnkierron mahdollisuuksia, 2) pitämällä tiukemmin kiinni henkilöstömitoituksesta ja kehittämällä mm. digitaalista henkilöstömitoituksen valvontaa, myös ostopalveluna tuotettujen yksityisten palveluntarjoajien osalta, 3) takaamalla ammattieettisesti laadukkaan työn tekemisen mahdollistavat resurssit ja työskentelyolot, 4) vakinaistamalla kiertäviä sijaisia, 5) kehittämällä mentorointityöskentelyä ja lisäämällä työnohjausta, 6) pitämällä palkkaus kilpailukykyisenä, 

4) Varautua jo alkaneeseen nopeaan ikääntyneiden osuuden kasvuun kaupungissa ja parantaa mm. omaishoitajien asemaa ja tukipalveluita, sekä omaishoitajien mahdollisuuksia kunnan tukemiin vapaisiin, laajentaa kotihoidon palveluita ja työntekijöiden kuulemista työn suunnittelussa, lisätä ennakoiden tuetun asumisen palveluita ja kehittää vanhuspalveluiden työoloja ja työajan joustoja, palkkausta ja rekrytointia työvoimapulan ehkäisemiseksi,

5) Helpottaa perheen ja työn yhteensovittamista mm. seuraavilla toimilla: 1) takaamalla riittävät resurssit laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, 2) lisäämällä pikkukoululaisten loma-ajan toimintaa ja kehittämällä lasten ja nuorten harrastustoiminnan painotusta iltapäiviin yhdessä urheiluseurojen kanssa, 3) kehittämällä kaupungin perhepalvelujen laatua, saatavuutta ja vanhempien tasa-arvoista kohtaamista palveluissa, 

6) Kehittää mielenterveyden hoitoa kokonaisvaltaisesti mm. seuraavilla toimilla: 1) lisäämällä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja nopeuttamalla hoitoonpääsyä, 2) turvaamalla kaikille perus- ja toisen asteen opiskeilijoille riittävän hyvin resurssoitu oppilashuolto, 3) lisäämällä lyhytterapioiden tarjontaa perusterveydenhuollossa, 

7) Kehittää lastensuojelun avohuollon tukitoimintaa ja lisätä sosiaalityöntekijöiden määrä suositusten mukaiselle tasolle. Tarjota mm. kattavampia ja tiiviimpiä palveluita päihderiippuvaisille vanhemmille, erityisesti raskausaikana, 

8) Lisätä kunnan tarjoamien palveluiden tavoittavuuden ja vaikuttavuuden arviointia eri sektoreilla. Nopeuttaa tehottomien palveluiden kehittämistä ja parantaa palvelujenn saavutettavuutta ohjaamalla pirstoutuneet palvelut isommiksi kokonaisuuksiksi, 

9) Antaa oma täysi panokseni Keski-Suomen SOTE- uudistuksen kehityksessä, jotta kunnianhimoisiin ennaltaehkäiseviin ja kokonaisvaltaista hyvinvintia tukevien palveluiden tavoitteisiin oikesti päästään. Haluan varmistaa, että kuntalaisten palveluiden taso ei laske ja palvelut toimivat laadukkaasti niin siirtymäajalla kuin uuden halinto-organisaation alla.

10)Kehittää luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämistä mm. terveys-, koulutus-, sosiaali-, vanhus- ja matkailupalveluissa


3.  Elinvoima luo lisää elinvoimaa

Tavoitteeni on:

1) Pitää kaupunki kiinnostavana, elinvoimaisena ja vireänä mm. 1) edistämällä monipuolisesti kaupungin omaa eri ikäisten kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaa ja -tiloja, 2) tarjoamalla kaupungin tiloja nykyistä joustavammin seurojen ja järjestöjen käyttöön, 3) tukemalla seurojen, yhdistysten ja säätiöiden toimintaa, 4) monipuolistamalla lähiliikuntapaikkoja käyttäjätoiveiden mukaan, 

2) Kehittää alueen lähiluonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia ja luontomatkailun edellytyksiä, sekä näistä viestintää, 

3) Lisätä työpaikkoja ja tukea työllistymistä mm. 1) kehittämällä ja resurssoimalla Jyväskylän elinkeinoyksikön toimintaa, 2) tarjoamalla potentiaalisille yrityksille maksuttomia ja sijoittumispalveluita, joilla autetaan sopivien tonttien ja toimitilojen löytämistä, auttamalla alueen yhteistyökumppaneiden kanssa verkostoitumisessa ja henkilöstön saatavuuden selvittämisessä, 3) tukemalla nykyistä monipuolisemmin aloittelevien pien- ja yksinyrittäjien toimintaa tarjoamalla edullisia toimi- ja työskentelytiloja, yrityspalveluita ja koulutuksia, 4) kehittämällä innovatiivisesti työllistymistoimintaa ja oppisopimuskoulutusta, 5) pilkkomalla kaupungin hankintaprosseja niin, että paikallisten toimijoiden osallistuminen hankitakilpailutuksiin helpottuu, 6) kehittämällä yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välille, 

4) Kehittää Jyväskylää määrätietoisesti koulutuskaupunkina mm. 1) pitämällä perus- ja toisen asteen koulutustarjonta laadukkaana ja sisällöiltään kattavana, 2) lisäämällä korkeakouluopiskelijoiden kuulemisväyliä kunnan päätöksenteossa, 3) ottamalla opiskelijoiden erityisiä kulttuuri-, liikkumis- ja asumistarpeita huomioon kaupunkirakenteen ja palveluiden suunnittelussa, 

5) Resurssoida ja kehittää työvoimapalveluita niin, että työllisyyden kuntakokeilu on mahdollista oikeasti saada onnistumaan Jyväskylässä.