Miksi olen ehdolla

Lähdin kuntavaaliehdokkaaksi, sillä ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ovat aina olleet lähellä sydäntäni ja tärkeä osa elämääni. Nämä arvot ovat ajaneet minua nykyisiin työ- ja vapaaehtoistehtäviini, ja nyt kehittämään kaupunkiamme inhimillisesti ja kestävästi eteenpäin. 

Kevään 2021 kuntavaaleilla on erityisen suuri merkitys, sillä valittavan valtuuston harteille on tulossa poikkeuksellisen isoja päätöksiä, joilla on hyvin laajoja ja kauaskantoisia vaikutuksia. Tämä onkin suurin syyni lähteä mukaan kuntapolitiikkaan juuri nyt. Haluan olla antamassa oman panokseni kotikaupunkini kehittämiseen, jotta meillä olisi hyvä elää täällä vielä kolmen, mutta myös kymmenen vuoden kuluttua. 

Näin terveydenhuollon ammattilaisena, kolmen lapsen äitinä ja ikääntyvien vanhempien lapsena, minulle on tärkeää että Jyväskylän kaupungissa palvelut on järjestetty toimivasti ja laadukkaasti, kaikkien ikäryhmien osalta. Niiden on oltava saavutettavissa tulotasosta ja erityistarpeista riippumatta.  Koen tärkeäksi kuntavetoisiin sosiaali-, terveys- ja opetusalan työoloihin panostamisen, sillä se on panostamista kaupungin palveluiden laatuun. MIelenterveyttä tukeviin toimiin panostamisen, sillä se on hyvään ja inhimilliseen elämään ja toimintakykyiseen kuntalaiseen panostamista. Sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen panostamisen, sillä se on panostusta tulevaisuuden hyvinvointiin.  Kaupungin on kyettävä pitämään alue myös kiinnostavana ja elinvoimaisena. Monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat tärkeä osa kaupungin asumismukavuutta, mutta vireä kaupunki myös houkuttelee alueelle uusia opiskelijoita, osaajia ja matkailijoita. Kaupungin onkin luotava entistä toimivammat rakenteelliset edellytykset alueelle sijoittuville yritysinvestoinneille ja tuettava nykyistä monipuolisemmin pien- ja yksinyrittäjien toimintaa. Tämä on tärkeää, jotta saamme työttömyysastettamme nostettua ja palveluiden taso on tuleva ikärakenne huomioon ottaen mahdollista taata myös tulevaisuudessa. 

Tuleva valtuusto on vastaamassa koronakriisin mukanaan tuomiin terveyshaasteisiin ja talouden tasapainottamista vaativiin taloushaasteisiin. Tämä on tehtävä niin, että emme rakenna kaupungista tikittävää aikapommia leikkaamalla ennaltaehkäisevistä palveluista, koulutuksesta, lastensuojelusta, syrjäytymistä ehkäisevistä toimista tai tee sosiaali-, terveys- ja opetushenkilöstön työkuormaa entisestään lisääviä päätöksiä. Tulevaisuuteen katsova päätöksenteko päinvastoin tehostaa kunnan tarjoaman hoidon ja palvelujen oikea-aikaisuutta ja saavutettavuutta ja on näin ollen samalla kuntalaisen hyvinvoinnin näkökulmasta inhimillistä, mutta myös taloudellisesti kannattavaa ja tehokasta, ehkäistessään ongelmien kasvua ja kasaantumista. Palveluiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta on myös arvioitava nykyistä järjestelmällisemmin ja tehottomia palveluita on kehitettävä tämänhetkistä ketterämmin. 

Seuraavalla kaudella valtuutettujen käsissä on niiden luonnon ja ympäristön tilaan vaikuttavien keinojen päättäminen ja konkretisoiminen, joilla Jyväskylän alueella saadaan säilytettyä monipuolinen terveyttä edistävä lähiluonto, hidastettua biodiversiteettikatoa ja vaikutettua ilmaston hiilidioksidikuormaan, ennen kuin se on liian myöhäistä. Päästöttömämpiin energiantuotantomenetelmiin siirtymiseen vaadittavien investointipäätösten, liikenteen sähköistämisen, kaupungin resurssiviisauden ja kiertotalousinfran kehittämisen aika on nyt. Kaupungin on otettava ilmasto- ja biodiversiteettikriisin haasteisiin vastaaminen määrätietoisemmin ja tavoitteellisemmin osaksi kaikkea kaupungissa tapahtuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa yli sektorirajojen, tai näivetämme perustan Jyväskylän tulevien vuosikymmenten elinvoimalta, talouskasvulta ja hyvinvoinnilta. Ympäristötavoitteiden edistymistä on ryhdyttävä seuraamaan huomattavasti laajemmin ja tarkemmin numeerisesti ja edistyksestä on tiedotettava kuntalaisille nykyistä selkeämmin.

Seuraavalla valtuustokaudella luodaan pohja Keski-Suomen soteuudistukselle. Haluan antaa oman panokseni myös sen onnistumiseen. Erityisesti mielenterveyspalveluiden ja inhimillisten palvelupolkujen kehittäminen on minulle sydämen asia. Harva asia nimittäin vähentää samanaikaisesti inhimillistä kärsimystä ja nostaa talouden edellytyksiä yksiselitteisemmin ja merkittävämmin kuin mielenterveyden hyvä hoito. Meidän on lähdettävä kehittämään ja pilotoimaan uudenlaisia matalan kynnyksen hyvinvointipalveluita jo nykyisessä järjestelmässä, jotta meillä on oikeasti mahdollisuus onnistua tulevasta, valtavasta terveys- ja sosiaalipalveluiden mullistuksesta muutaman vuoden kuluttua. 

Äänestämällä kuntavaaleissa keväällä 2021 voit vaikuttaa mihin suuntaan Jyväskylää ja sen palveluita kehitetään vuosina 2021 - 2025. Voit lukea tiivistetyt päätemani ja konkreettisista tavoitteistani Jyväskylän kunnallispolitiikassa seuraavilta välilehdiltä. 

YMPÄRISTÖ

FYYSINEN JA PSYYKKINEN HYVINVOINTI 


VAPAA-AIKA, KOULUTUS JA TYÖ