Työni kaupunginvaltuustossa

Olen Jyväskylän kaupunginvaltuutettu valtuustokaudella 2021-2025. Toimin myös sivistyslautakunnassa, jossa tehdään päätöksiä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden palvelualueilla. Olen saanut edistettyä jo kaikkia minulle tärkeitä teemoja kuluvalla valtuustokaudella ja tämä pitkäjänteisyyttä ja yhteistyötä vaativa työ jatkuu.

Palvelut

Näin terveydenhuollon ammattilaisena, kolmen lapsen äitinä ja ikääntyvien vanhempien lapsena, minulle on tärkeää että Jyväskylän kaupungissa palvelut on järjestetty toimivasti ja laadukkaasti, kaikkien ikäryhmien osalta. Niiden on oltava saavutettavissa yhdenvertaisesti, tulotasosta ja erityistarpeista riippumatta.

Talous ja elinvoima

Kaupungin on kyettävä pitämään alue kiinnostavana ja elinvoimaisena. Monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat tärkeä osa kaupungin asumismukavuutta, mutta vireä kaupunki myös houkuttelee alueelle uusia opiskelijoita, asukkaita, osaajia ja matkailijoita. Kaupungin on luotava entistä toimivammat rakenteelliset edellytykset myös alueelle sijoittuville yrityksille, sekä tuettava monipuolisesti pien- ja yksinyrittäjien toimintaa. 

Meidän on kehitettävä ja otettava käyttöön rohkeasti uusia koulutus- ja työllistymispolkuja ja -palveluita, jotta saamme työllisyysastettamme nostettua ja palveluiden taso on tuleva ikärakenne huomioon ottaen mahdollista taata myös tulevaisuudessa.

Kaupungin tulojen ja menojen tasapainoon saattaminen on tärkeä tehtävä seuraavien vuosien aikana, sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä kaupungilta hyvinvoitialueelle vuoden 2023 alusta lähtien. 

Ympäristö

Kuluvalla kaudella meidän valtuutettujen käsissä on niiden luonnon ja ympäristön tilaan vaikuttavien keinojen päättäminen ja konkretisoiminen, joilla Jyväskylän alueella saadaan säilytettyä monipuolinen terveyttä edistävä lähiluonto, hidastettua biodiversiteettikatoa ja vaikutettua ilmaston hiilidioksidikuormaan, ennen kuin on liian myöhäistä.

Vähäpäästöisempiin energiantuotantomenetelmiin siirtymiseen vaadittavien investointipäätösten, liikenteen sähköistämisen, kaupungin resurssiviisauden ja kiertotalousinfran kehittämisen aika on nyt. Kaupungin on otettava ilmasto- ja biodiversiteettikriisin haasteisiin vastaaminen määrätietoisesti osaksi kaikkea kaupungissa tapahtuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa yli sektorirajojen, tai näivetämme perustan Jyväskylän tulevien vuosikymmenten elinvoimalta, talouskasvulta ja hyvinvoinnilta. 

Tietoon pohjaava päätöksenteko ja osallisuus

Niin ympäristötavoitteissa, kuin muissakin kaupunkimme strategisissa tavoitteissa, edistymistä on ryhdyttävä seuraamaan tarkemmin ja käytettyjen mittareiden tulee olla valideja. Edistyksestä on tiedotettava kuntalaisia nykyistä selkeämmin. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia lähialueitaan koskevaan päätöksentekoon tulee vahvistaa. Tiedolla johtamisesta tulee tehdä normi.